Oferowane kursy

Kursy prowadzone przez Szkołę w ciągu roku akademickiego:

  • semestralny kurs języka polskiego w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (spotkania 2 x w tygodniu po 1,5 godz.) Koszt kursu wynosi 1290,- PLN
  • indywidualny kurs języka polskiego w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (termin spotkań z lektorem do uzgodnienia). Koszt kursu wynosi 2500,- PLN

 

Uczestnicy kursu zostają przydzieleni do odpowiednich grup zaawansowania znajomości języka polskiego na podstawie testu kompetencyjnego. Dla osób najlepiej znających język polski możliwe są zajęcia wykraczający poza typowy lektorat języka polskiego ( zajęcia z kultury współczesnego języka polskiego oraz praktyczne zajęcia ze stylistyki). W zależności od liczby zgłoszeń oraz potrzeb uczestników kursu, możliwe jest również zorganizowanie kilku wykładów w języku polskim lub angielskim poświęconych kulturze polskiej.

Liczba studentów w grupach nie przekracza 12 osób.

Zajęcia odbywają się na UKSW przy ul. Dewajtis 5 w godzinach popołudniowych.

Osoba może być przyjęta na kurs jeżeli posiada wizę lub kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapisy na kurs drogą elektroniczną:

  • wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie Zgłoszenie na kurs
  • kserokopia paszportu lub dowodu osobistego.

Ostateczne przyjęcie na kurs następuje po okazaniu przez uczestnika wizy oraz po dokonaniu wpłaty na kurs na indywidualne konto i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Zaświadczenie z kursu otrzymuje każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu. Na zaświadczeniu wpisany jest określony poziom ukończenia kursu oraz liczba odbytych godzin.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach