Specjalizacja glottodydaktyczna dla studentów filologii polskiej II stopnia

Specjalizacja glottodydaktyczna.

Teoria i praktyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

Specjalizacja glottodydaktyczna prowadzona jest dla studentów I i II roku studiów magisterskich II stopnia na kierunku filologia polska.

Specjalizacja obejmuje 180 godzin dydaktycznych (w tym: wykłady - 60 godzin, konwersatoria - 120 godzin) oraz 30 godzin praktyk studenckich:

- hospitacja zajęć prowadzonych w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW (10 godz.),

- prowadzenie zajęć z cudzoziemcami w ramach lektoratów (6 godz.)

- przygotowanie programów i pomocy dydaktycznych, np. tablic, fiszek, gier planszowych, konspektów (4 godz.),

- opieka nad cudzoziemcami podczas realizacji programu turystycznego i kulturalnego oraz spotkań dyskusyjnych, w tym prowadzenie konwersacji w cyklu „Kultura żywego słowa” (10 godz.).

Omówienie przeprowadzonych zajęć, ich ocena merytoryczna i metodyczna (łącznie 10 godzin) nastąpi podczas wykładów dr Agaty Roćko (Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego). W trakcie hospitacji zajęć oraz bezpośrednio po przeprowadzonych zajęciach także nastąpi omówienie i ocena.

 

PROGRAM SPECJALIZACJI

 

I  rok studiów:  120 godzin

1. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - część 1 ( wykłady – 30  godz., 3 ECTS, prowadzący: dr Agata Roćko; konwersatoria – 30  godz., 3 ECTS, prowadzący: mgr Marzena Suska) - metodyka nauczania elementów systemu językowego polszczyzny (wymowy i intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki).

2.  Metodyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatoria – 30  godz., 3 ECTS, prowadzący: dr Agnieszka Karolczuk) - metodyczne podstawy wykorzystania nowych technologii na lekcji na wszystkich etapach edukacyjnych; podział nowych technologii, ich możliwości i ograniczenia; e-learning, blended learning a distance learning; metoda IBL (Inquiry Based Learning) a nowe technologie; nowe technologie i praca ze studentami z
problemami edukacyjnymi (np. dysleksja); ćwiczenia praktyczne: poznanie różnych platform e-learningowych - Moodle, Blackboard i inne; poznanie darmowych programów ułatwiających planowanie kursu e-learningowego; planowanie zajęć z użyciem elementów e-learningu; wykonanie modułu na platformie dostępnej na uczelni.

3.   Warsztat lektora języka polskiego jako obcego (konwersatoria – 30 godzin, 3 ECTS, prowadzący: dr Agnieszka Karolczuk) - podręczniki i pomoce dydaktyczne, słowniki, fiszki, gry edukacyjne, tworzenie konspektów zajęć.

 

 II  rok studiów: 60 godzin 

1. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego – część 2 - (wykłady – 30  godz., 4 ECTS, prowadzący: dr Agata Roćko; konwersatoria – 30  godz., 3 ECTS, prowadzący: mgr Marzena Suska ) - nauczanie i rozwijanie  sprawności  językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, nauczanie czytania, pisania).

 

W trakcie trwania studiów:

1. Obowiązkowe praktyki glottodydaktyczne (nauczanie języka polskiego jako obcego, 30 godz.) - 3 ECTS.

 

Sylwetka absolwenta

Specjalizacja glottodydaktyczna ma na celu przygotowanie studenta do pracy wcharakterze lektora języka polskiego jako obcego. W trakcie zajęć uczestnik specjalizacji pozna najnowsze tendencje metodyczne w nauczaniu i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy oraz indywidualnych, osobowościowych cech ucznia, zapozna się z nowymi podręcznikami i zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z różnymi pomocami dydaktycznymi, nauczy się opracowywania ćwiczeń, testów i pomocy dydaktycznych. Kształcenie obejmuje również ćwiczenia w pisaniu indywidualnych programów nauczania, zgodnych z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Istotnym nowum programowym jest zapoznanie studenta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności platform e-learningowych, w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Część programu specjalizacji została przeznaczona na praktyki studenckie, które pokażą, jakimi metodami i za pomocą jakich narzędzi można efektywnie uczyć cudzoziemców języka polskiego oraz  pozwolą sprawdzić zdobyte umiejętności podczas prowadzenia lektoratu.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach