Praktyki dla studentów specjalizacji "Nauczanie języka polskiego jako obcego"

Praktyka w ramach specjalizacji "Nauczanie języka polskiego jako obcego"

 

Przebieg praktyk

Praktyki w ramach specjalizacji:

  1. Hospitacje zajęć prowadzonych w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
  2. Prowadzenie zajęć z cudzoziemcami
  3. Przygotowanie programów, konspektów oraz pomocy dydaktycznych, np. tablic, fiszek, gier planszowych
  4. Opieka nad cudzoziemcami podczas realizacji programu turystycznego i kulturalnego oraz spotkań dyskusyjnych i integracyjnych, w ramach prowadznych w Szkole projektów i zajęć
  5. Omówienie przeprowadzonych zajęć, ich ocena merytoryczna i metodyczna

Przygotowanie studenta

- Pobranie dokumentów ze strony Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (sprawozdanie z hospitacji, konspekt lektoratu oraz zaliczenie praktyk dla osób realizujących praktyki poza Wydziałem Nauk Humanistycznych).

- Pobranie ze strony Biura Karier odpowiednich dokumentów, w tym Dziennika Praktyk i Załącznika nr 10 do Regulaminu Praktyk Studenckich w UKSW (Oświadczenie o odbyciu praktyki na innych zasadach z Biura Karier UKSW).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach