Praktyki glottodydaktyczne

Praktyka w ramach specjalizacji glottodydaktycznej

 

Kierownik praktyk:

dr Agata Roćko (pełnomocnictwo Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dn. 20.02.2012)

 

Przebieg praktyk

 

Praktyki w ramach specjalizacji glottodydaktycznej obejmują w sumie 30 godzin, w tym:

1. Hospitacje zajęć prowadzonych w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w lipcu lub we wrześniu – 10 godzin.

2. Prowadzenie zajęć z cudzoziemcami – 6 godzin (lipiec, wrzesień lub w trakcie roku akademickiego).

3. Przygotowanie programów, konspektów oraz pomocy dydaktycznych, np. tablic, fiszek, gier planszowych – 4 godziny.

4. Opieka nad cudzoziemcami podczas realizacji programu turystycznego i kulturalnego oraz spotkań dyskusyjnych i integracyjnych, w tym prowadzenie konwersacji w cyklu „Kultura żywego słowa” – 10 godzin.

Omówienie przeprowadzonych zajęć, ich ocena merytoryczna i metodyczna (łącznie 10 godzin) nastąpi podczas wykładów dr Agaty Roćko (Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego). W trakcie hospitacji zajęć oraz bezpośrednio po przeprowadzonych zajęciach także nastąpi omówienie i ocena.

 

Przygotowanie studenta

- Pobranie dokumentów ze strony Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (sprawozdanie z hospitacji, konspekt lektoratu oraz zaliczenie praktyk dla osób realizujących praktyki poza Wydziałem Nauk Humanistycznych).

- Pobranie ze strony Biura Karier odpowiednich dokumentów, w tym Dziennika Praktyk i Załącznika nr 10 do Regulaminu Praktyk Studenckich w UKSW (Oświadczenie o odbyciu praktyki na innych zasadach z Biura Karier UKSW).

 

Po zaliczeniu praktyk  zaświadczenie o ukończeniu praktyk wystawia Kierownika Praktyk dr Agata Roćko.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach