Regulamin państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego na UKSW w Warszawie

Regulamin państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego na UKSW w Warszawie

1.      Rejestracja na egzamin odbywa się poprzez formularz znajdujący się na stronie: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/certyfikacjaformularz

2.         Zdający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu zgłoszenia, które stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu w przypadku zakończenia egzaminu  wynikiem pozytywnym. 

3.         W terminie 7 dni od zapisu, tj. wypełnienia formularza, Zdający jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wybrany egzamin, w celu dokonania pełnej rejestracji. Wpłata powinna zostać dokonana przelewem bankowym na konto podane na stronie: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/certyfikatoplaty

4.         Opłatę za certyfikat należy uiścić w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu. 

5.         Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu z przyczyn organizacyjnych. W przypadku odwołania egzaminu przez Szkołę, Zdający otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na podany niego numer konta.

6.         Zdający, którzy wymagają dostosowania warunków i/lub formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, powinni poinformować o tym Kierownika Szkoły (e-mailem) nie później niż miesiąc przed datą egzaminu. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski (scany przesyłane mailem).   

7.         Informacja na temat procedur egzaminacyjnych dla Zdających o specjalnych potrzebach znajdują się na stronie: http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf

8.         Zdający otrzymają potwierdzenie dokładnego terminu,  godziny  i miejsca przeprowadzenia egzaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 5 dni przed datą egzaminu.

9.         Zdający powinni stawić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

10.     Zdający będą wpuszczani na salę egzaminacyjną po okazaniu dowodu tożsamości podanego podczas rejestracji. 

11.     Egzamin trwa dwa dni. Obecność podczas pierwszego i drugiego dnia egzaminu jest obowiązkowa.

12.     Zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną napojów, jedzenia, notatek, książek, zeszytów oraz telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, netbooków oraz innych urządzeń pozwalających komunikować się podczas egzaminu. Urządzenia te zostaną zdeponowane w bezpiecznym miejscu na czas przeprowadzania egzaminu.

13.     Jeżeli w trakcie egzaminu członek komisji egzaminacyjnej stwierdzi, że Zdający korzysta z urządzeń elektronicznych, dodatkowych materiałów lub komunikuje się w niedozwolony sposób z innymi zdającymi, zostanie on usunięty z sali, zaś jego egzamin będzie unieważniony.  Opłata za egzamin nie zostanie zwrócona.

14.     Szkoła  informuje zdających  o wynikach egzaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

15.     Zdający, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, ma prawo do zwrotu opłaty za egzamin, pod warunkiem zgłoszenia pisemnego wniosku o zwrot w odpowiednim terminie, tj. do 30 dni przed datą egzaminu.

16.     Szkoła nie zwraca kwoty wpłaconej tytułem uczestnictwa w egzaminie w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

17. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim) możliwe jest przeniesienie na inny termin (o ile jest on oficjalnie ogłoszony). Uczestnik zobowiązany jest w takiej sytuacji dopłacić różnicę opłaty egzaminacyjnej w kursie euro. 

18.     Uiszczenie opłaty za egzamin oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

18.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o języku polskim z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach