Program studiów podyplomowych

W trakcie zajęć uczestnik pozna najnowsze tendencje metodyczne w nauczaniu i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy oraz indywidualnych cech ucznia, zapozna się z nowymi podręcznikami i zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z różnymi pomocami dydaktycznymi, nauczy się opracowywania ćwiczeń, testów i pomocy dydaktycznych. Kształcenie obejmuje również ćwiczenia w pisaniu indywidualnych programów nauczania, zgodnych z odpowiednim poziomem zaawansowania. Istotną częścią programu jest zapoznanie słuchacza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

Zajęcia prowadzą doświadczenie lektorzy języka polskiego jako obcego, mający doświadczenie w pracy w Polsce i za granicą, pracownicy naukowi Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.

Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany we wrześniu 2018Przedmiot


Ilość punktów ECTS


Ilość godzin


Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego


4


24


Seminarium dyplomowe


1


2


Kultura języka polskiego i normy zachowań językowych


2


12


Gramatyka funkcjonalna języka polskiego


4


28


Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji języka polskiego jako obcego


1


8


Kultura, tradycja i wiedza o Polsce w nauczaniu języka polskiego jako obcego


2


16


Język polski na świecie – panorama szkół polonijnych i modeli pracy w środowisku polonijnym


1


4


Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego


2


12


Nauczanie specjalistyczne – język polski jako obcy w sferze biznesu


1


8


Praca w środowisku wielokulturowym- pytania, wyzwania, rozwiązania


1


8


Praca zespołowa- uczenie w grupie i motywacja


2


16


Język polski jako drugi/odziedziczony – praca z uczniem dwujęzycznym


1


8


Emisja i higiena głosu dla lektorów


1


4


Testowanie i certyfikacja


4


24


Praktyka glottodydaktyczna: hospitacje


1


4


Praktyka glottodydaktyczna: samodzielne prowadzenie zajęć


1


4


Praktyka glottodydaktyczna: przygotowanie konspektów, scenariuszy lekcji, materiałów do zajęć


1


8


 


30


190

 

Opiekun naukowy kierunku

Dr Karolina Zioło-Pużuk, p.o. Kierownika Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, lektor języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Polsce i za granicą, logopeda i trener. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców  (polish.wnh@uksw.edu.pl, tel.: 22 561 89 63 - pon.-pt. od 8:00 do 15:00).

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach