Specjalizacja dla studentów filologii polskiej i włoskiej II stopnia WNH UKSW

 

Specjalizacja

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Specjalizacja glottodydaktyczna "Nauczanie języka polskiego jako obcego" prowadzona jest dla studentów I i II roku studiów magisterskich II stopnia na kierunku filologia polska oraz filologia włoska na WNH UKSW.

Specjalizacja obejmuje 180 godzin dydaktycznych oraz praktyki studenckie:

- hospitacja zajęć prowadzonych w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW

- prowadzenie zajęć z cudzoziemcami w ramach lektoratów

- przygotowanie programów i pomocy dydaktycznych, np. tablic, fiszek, gier planszowych, konspektów.

W trakcie hospitacji zajęć oraz bezpośrednio po przeprowadzonych zajęciach także nastąpi ich omówienie i ocena.

 

PROGRAM SPECJALIZACJI NA STRONIE WNH UKSW

 

Sylwetka absolwenta

Specjalizacja glottodydaktyczna "Nauczanie języka polskiego jako obcego" ma na celu przygotowanie studenta do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego.

W trakcie zajęć uczestnik specjalizacji pozna najnowsze tendencje metodyczne w nauczaniu i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy oraz indywidualnych, osobowościowych cech ucznia, zapozna się z nowymi podręcznikami i zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z różnymi pomocami dydaktycznymi, nauczy się opracowywania ćwiczeń, testów i pomocy dydaktycznych.

Kształcenie obejmuje również ćwiczenia w pisaniu indywidualnych programów nauczania, zgodnych z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Istotnym nowum programowym jest zapoznanie studenta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności platform e-learningowych, w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Część programu specjalizacji została przeznaczona na praktyki studenckie, które pokażą, jakimi metodami i za pomocą jakich narzędzi można efektywnie uczyć cudzoziemców języka polskiego oraz  pozwolą sprawdzić zdobyte umiejętności podczas prowadzenia lektoratu.