Informacje dla zdających egzamin certyfikatowy

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali. 

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat.

EGZAMIN TRWA DWA DNI. OBECNOŚĆ PIERWSZEGO I DRUGIEGO DNIA JEST OBOWIĄZKOWA. 

 • Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem
 • Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie PASZPORT, którego numer został podany podczas rejestracji.
 • Zdający nie mogą mieć przy sobie mobilnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów, tabletów, smart watch)

Egzamin obywa się w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3

Mapa kampusu: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/151

Szczegółowe informacje organizacyjne dla zdających  --> przejdź

Opłaty egzaminacyjne --> przejdź

Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu przekazywane są zdającym w formie pisemnej przez ośrodki organizujące egzamin (podmioty uprawnione).

Zanim podmiot uprawniony przekaże ostateczne wyniki egzaminu muszą być dopełnione następujące wymogi określone w przepisach regulujących poświadczanie znajomości języka polskiego:

 1. Komisja egzaminacyjna ocenia prace egzaminacyjne w miejscu przeprowadzenia egzaminu i ustala wstępne wyniki.
 2. Komisja egzaminacyjna przekazuje ocenione zestawy egzaminacyjne Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO).
 3. PKdsPZJPjO zleca badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej w danym ośrodku (co najmniej 20% prac z każdego ośrodka). Ze względu na rosnące zainteresowanie egzaminem z języka polskiego jako obcego proces może objąć nawet kilkaset prac egzaminacyjnych.
 4. Wyniki badania prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych przekazywane są do ośrodków.
 5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala ostateczne wyniki uwzględniając uwagi wynikające z badania poprawności oceny.
 6.  Informacja o wynikach przekazywana jest osobom zdającym przez ośrodek egzaminacyjny w terminie 3 dni od momentu otrzymania od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej protokołu z ostatecznymi wynikami.

W praktyce procedury te mogą potrwać do 8 tygodni po egzaminie.

Wydawanie certyfikatu

PKdsPZJPjO wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego ośrodkom organizującym egzamin. Zanim certyfikat zostanie wydany, ośrodek egzaminacyjny zobowiązany jest do:

 1. Przekazania PKdsPZJPjO protokołu z egzaminu wraz z ostatecznymi wynikami.
 2. Przekazania opłaty za certyfikaty osób, które zdały egzamin.

Certyfikaty wydawane są po zaksięgowaniu opłat, w ustawowym terminie do 30 dni od dnia otrzymania protokołu z egzaminu wraz z ostatecznymi wynikami.

Przykładowe testy --> przejdź

Materiały, które mogą pomóc w przygotowaniu się do egzaminu --> przejdź

Więcej na temat egzaminu na stronie Certyfikat Polski --> przejdź

W razie pytań prosimy o kontakt ze Szkołą mailowy lub telefoniczny:

 +48 22 561 88 61polish.wnh@uksw.edu.pl 

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach